1. ആയതവൃത്തം

    1. നാ.
    2. ദീർഘവൃത്തം, അണ്ഡവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക