1. ആയതേക്ഷണ

    1. നാ.
    2. നീണ്ടകണ്ണുള്ള സ്ത്രീ, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക