1. ആയത്താൻ, ആയിത്താൻ

    1. നാ.
    2. ശ്രീകുരുംബാഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കോമരം
    3. മോശക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക