1. ആയത്തി

  1. നാ.
  2. ഭാവികാലം
  3. അതിര്
  4. അധീനത, ആശ്രയം
  5. അധികാരം, പ്രാബല്യം
  6. പ്രാഭവം
  7. നീളം
 2. അയതി

  1. വി.
  2. പരിശ്രമിക്കാത്ത
  1. നാ.
  2. യതിയല്ലാത്തവൻ
 3. ആയതി

  1. നാ.
  2. ഭാവികാലം
  3. വിസ്തൃതി, നീളം
  4. വരാൻപോകുന്ന അനുഭവം, ഭവിഷ്യത്ത്
  5. വരവ്, ആദായം
  6. പ്രാഭവം, മഹിമ, അന്തസ്സ്
  7. ചേർച്ച, ബന്ധം
  8. സംയമം
  9. കർമം
 4. ആയാതി

  1. നാ.
  2. വന്നുചേരൽ, വരവ്, എത്തിച്ചേരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക