1. ആയമനം

    1. നാ.
    2. നീട്ടൽ
    3. നിയന്ത്രണം, നിരോധനം, അടയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക