1. ആയമനീയ

    1. വി.
    2. നീട്ടാവുന്ന, പിടിച്ചുനീട്ടാവുന്ന (റബ്ബർപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക