1. ആയമ്പാടി

    1. നാ.
    2. അമ്പാടി
    3. അമ്പാടിക്കോവിലകം, സാമൂതിരി കുടുംബത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ കൊട്ടാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക