1. ആയവണ്ണം

    1. അവ്യ.
    2. കഴിവുപോലെ
    3. [ആ-അവണ്ണം] അപ്രകാരം, അങ്ങനെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക