1. ആയവനം

  1. നാ.
  2. കരണ്ടി
 2. ആയവണ്ണം

  1. അവ്യ.
  2. കഴിവുപോലെ
  3. [ആ-അവണ്ണം] അപ്രകാരം, അങ്ങനെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക