1. ആയവൻ

    1. നാ.
    2. [ആയ-അവൻ] കഴിവുള്ളവൻ
    3. [ആ-അവൻ] മുൻചൊന്നവൻ, പ്രകൃതത്തിൽ പ്രസ്ഥാവിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക