1. ആയസ

  1. വി.
  2. അയസ്സുകൊണ്ടുള്ള, ലോഹസദൃശമായ
 2. അയസ്സ്

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പ്
  3. ഉരുക്ക്
  4. ലോഹം
 3. ആയസി

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പുകവചം
 4. ആയാസി

  1. വി.
  2. പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന
 5. ആയുസ്സ്

  1. നാ.
  2. ജീവിതം, ജീവശക്തി, ജീവിതകാലം
  3. ഉർവശ്ശിയിൽ പുരുരവസ്സിനുണ്ടായ പുത്രൻ, നഹുഷൻറെ പിതാവ്, ആയൂ
  4. ആയുഷ്ടോമയാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക