1. ആയസ്ത

  1. വി.
  2. ക്ലേശിച്ച, പ്രയാസപ്പെട്ടുസാധിച്ച
  3. ദൂരെത്തള്ളിയ
  4. തേച്ചുമൂർച്ചകൂട്ടിയ
  5. പീഡിതമായ
  6. ക്ഷതം പറ്റിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക