1. ആയാചിത

    1. വി.
    2. യാചിക്കപ്പെട്ട
  2. അയാചിത

    1. വി.
    2. യാചിക്കപ്പെടാത്ത, ഇരക്കപ്പെടാത്ത, ചോദിക്കാതെ ലഭിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക