1. ആയാതം

  1. നാ.
  2. വന്നത്
  3. ഇറക്കുമതിച്ചരക്ക്
  4. ആയിത്തം, ആയത്തം, ആക്ഷിപ്തിക, രാഗാലാപത്തിൻറെ അംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 2. അയോദിൻ, അയോദം

  1. നാ.
  2. ഒരു അലോഹമൂലകം, അയഡിൻ
 3. ആയത്തം

  1. നാ.
  2. രാഗാലാപത്തിനുള്ള അംഗങ്ങളിലൊന്ന്, ആയിത്തം
 4. ആയ്തം

  1. നാ.
  2. വിസർഗംപോലെ തമിഴിലുള്ള ഒരു സ്വനിമം. (രണ്ടുകുത്തുകൽ താഴെയും ഒരുകുത്തു മുകളിലും)
 5. അയുതം

  1. നാ.
  2. പതിനായിരം
  3. അസംഖ്യം, നിരവധി
 6. ആയുധം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധത്തിനുള്ള ഉപകരണം, വാൾ, കുന്തം, തോക്ക് മുതലായവ
  3. പണിയാനുള്ള ഉപകരണം, സാധനം. (പ്ര.) ആയുധമാക്കുക = ഉപകരണമാക്കുക
 7. അയിത്തം

  1. നാ.
  2. തീണ്ടലും തൊടീലും, ചില ജാതിക്കാർ മറ്റുചില ജാതിക്കാരെ തൊട്ടാലും തീണ്ടിയാലും അശുദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആചാരം
  3. അശുദ്ധം, പുലയും വാലായ്മയും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക