1. ആയാതകൻ

  1. നാ.
  2. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവൻ. ആയാതനം = ഇറക്കുമതി
 2. ആയുതികൻ

  1. നാ.
  2. പതിനായിരം കാലാൾപ്പടയുടെ നായകൻ
 3. ആയുധികൻ, ആയുധീയൻ

  1. നാ.
  2. ആയുധംകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവൻ, ഭടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക