1. ആയാപനം

    1. നാ.
    2. വരാനുള്ളക്ഷണം, വരുത്തൽ
  2. അയ:പാനം

    1. നാ.
    2. ഒരു നരകം (പഴുത്ത ഇരുമ്പ് തൊണ്ടയിലൂടെ കുത്തിയിറക്കുന്നതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക