1. ആയാമം

    1. നാ.
    2. നീളം, വിരിവ്, വിസ്താരം, വീതി
    3. വലിച്ചുനീട്ടൽ
    4. ഒതുക്കിനിർത്തൽ, നിരോധനം, പ്രാണായാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക