1. ആയാമി

    1. നാ.
    2. നീണ്ടത്
    3. അടക്കമുള്ളവൻ, അടക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക