1. ആയായ്

  1. വ്യാ.
  2. അദ്ഭുതം, സന്തോഷം, വെറുപ്പ്, ദു:ഖം മുതലായവ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
 2. അയ്യയ്യ

  1. വ്യാ.
  2. സന്തോഷം, അദ്ഭുതം, പരിഹാസം മുതലായവ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
 3. അയ്യയ്യേ

  1. വ്യാ.
  2. അറപ്പ്, നിന്ദ, പരിഹാസം മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്
 4. അയ്യയ്യോ

  1. വ്യാ.
  2. ദു:ഖം, വേദന, സഹതാപം, ഉത്കണ്ഠ മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക