1. ആയാസക, -കര

    1. വി.
    2. ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക