1. ആയാസപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രയാസപ്പെടുക, പ്രയത്നിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക