1. ആയിക്കൊണ്ട്

    1. വ്യാക.
    2. ഉദ്ദേശികാവിഭക്തിയോട് ചേരുന്ന ഒരു ഗതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക