1. ആയിട, -ഇടെ, -ഇടയ്ക്ക്

    1. അവ്യ.
    2. അക്കാലത്ത്, അതിനിടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക