1. ആയിരഞ്ചൂണ്ട

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ചൂണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക