1. ആയിരത്തിരി

    1. നാ.
    2. നമ്പൂതിരി കന്യകയെ വിവാഹവേദിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന തിരിയുഴിയൽ ചടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക