1. ആയിരവല്ലി

    1. നാ.
    2. ഒരു ദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക