1. ആയിരവർ

    1. നാ.
    2. ആയിരം പേരടങ്ങിയ സഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക