1. ആയിഴ1

    1. നാ.
    2. ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ സ്ത്രീ, സുന്ദരി, ഭാര്യ
  2. ആയിഴ2

    1. നാ.
    2. അരിവാൾ മുന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക