1. ആയിൽ2

  1. -
  2. ഘടകപദം ആകിൽ, ആയാൽ, എങ്കിൽ.
 2. ആയിൽ1

  1. നാ.
  2. ആയൽ (ഒരു മരം)
 3. അയില

  1. നാ.
  2. അയല
 4. അയിൽ

  1. നാ.
  2. വേൽ, ശൂലം
 5. അയല, അയില

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കടൽ മീൻ
 6. ആയൽ, ആയിൽ

  1. നാ.
  2. മലവേപ്പ്, ഒരുതരം വൃക്ഷം
 7. ആകിൽ, ആയിൽ

  1. പ.മ.
  2. ആകുകിൽ, ആവുകിൽ [ആകുക]
  1. പ്രാ. വിന. അവ്യ.
  2. ആണെങ്കിൽ, ആകുന്നപക്ഷം
  3. കഴിയുമെങ്കിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക