1. ആയി1

  1. ഭൂ.
  2. കാലം
 2. ആയി2

  1. വി.
  2. കൂടി, ഓട്, ചേർന്ന് എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നിപാതം. ഉദാ: അയാൾ ഭാര്യയുമായി അവിടെച്ചെന്നു
  3. ക്രിയാവിശേഷണമാക്കാൻ നാമത്തോടു ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയം. ഉദാ: സരസമായി പറഞ്ഞു
  4. തമ്മിൽ. ഉദാ: രാമനും കൃഷ്ണനുമായി അടുത്തബന്ധമുണ്ട്
 3. ആയി3

  1. നാ.
  2. ആയ്, തായ്, അമ്മ
 4. അയി

  1. അവ്യ.
  2. അല്ലയോ, ഹേ, സംബോധന (കവിതയിൽ പ്രയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക