1. ആയുധധർമിണി

    1. നാ.
    2. ജയന്തി എന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക