1. ആയുധമുദ്ര

    1. നാ.
    2. തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രകാരം ആയുധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹസ്തമുദ്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക