1. ആയുധശാല

    1. നാ.
    2. ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക