1. ആയുധാഗാരം

    1. നാ.
    2. ആയുധശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക