1. ആയുഷ്ടോമം

    1. നാ.
    2. ദീർഘായുസ്സുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യജ്ഞം
  2. ആയൂഷ്ടോമം

    1. നാ.
    2. ദീർഘായുസ്സിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു യജ്ഞകർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക