1. ആയുഷ്ട്വം

    1. നാ.
    2. ജീവിതകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക