1. ആയുർയോഗം

    1. നാ.
    2. ദീർഘായുസ്സ് നൽകുന്ന ഗ്രഹയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക