1. ആയുർവേദികൻ

    1. നാ.
    2. ആയുർവേദശാസ്ത്ര നിപുണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക