1. ആയോജകൻ

    1. നാ.
    2. സംഘാടകൻ. (സ്ത്രീ.) ആയോജിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക