1. ആയ്ക

  1. വ്യാക.
  2. ക്രിയയുടെ ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന നിഷേധനടുവിനയെച്ചപ്രത്യയം, അല്ലാത്തസ്ഥിതി ഉദാ: വരായ്ക, പോരായ്ക
 2. അയ്ക്

  1. നാ.
  2. നെതർലണ്ടിലെ ആദ്യകാലചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാൾ
 3. അയുഗ2

  1. നാ.
  2. ഏകയായവൾ, അമ്മയുടെ ഒറ്റ മകൾ
  3. ഒന്നുമാത്രം പ്രസവിക്കുന്നവൾ
 4. അയുഗു

  1. നാ.
  2. ഒന്നുമാത്രം പ്രസവിക്കുന്നവൾ
  3. ഏകയായവൾ, അമ്മയുടെ ഒറ്റമകൾ
 5. അയുക്

  1. വി.
  2. ഇരട്ടയല്ലാത്ത
  1. നാ. ജ്യോ.
  2. അയുഗ്രാശി ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച് എന്ന ക്രമത്തിനു പന്ത്രണ്ടു രാശികളിൽ ഒറ്റ സംഖ്യവരുന്ന രാശികൾ, ഓജരാശി
 6. അയോഗു

  1. നാ.
  2. കൊല്ലൻ
 7. ആയുക

  1. ക്രി.
  2. മുന്നോട്ടുകുതിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുക
  3. വലിക്കുക, വലിച്ചുപിടിക്കുക
  4. മുന്നോട്ടുപായുക, കുതിക്കുക, കുതിച്ചുചാടുക
  5. കുനിയുക, ചരിയുക, പായുക
  6. ശക്തിഉപയോഗിക്കുക, ആയംപിടിക്കുക
  7. തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പെറുക്കിയെടുക്കുക
 8. അയോഗ

  1. വി.
  2. സംയോജിക്കപ്പെടാത്ത, കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്ത
  3. കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന. അയോഗജനനം = അനിഷേകജനനം
 9. അയുഗ1

  1. നാ.
  2. ഒറ്റയായ, ഇരട്ടയല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക