1. ആയ്യമ്മ

  1. നാ.
  2. ആയിമ്മ
 2. ആയമ്മ1

  1. നാ.
  2. തമിഴ്ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ
 3. ആയമ്മ2

  1. നാ.
  2. വളർത്തമ്മ, ആയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക