1. ആരംഭഗ

    1. വി.
    2. ആരംഭത്തെചെയ്യുന്ന, തുടക്കത്തിനുകാരണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക