1. ആരക്ഷം

    1. നാ.
    2. ആനയുടെ സന്ധി, മസ്തകസന്ധി
    3. സംരക്ഷണം, കാവൽ
    4. സൈന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക