1. ആരഗ്വധം

    1. നാ.
    2. കൊന്നമരം, അരഗ്വധം
  2. അരഗ്വധം

    1. നാ.
    2. കൊന്നമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക