1. ആരടം

  1. നാ.
  2. തറവാട്
 2. ആരൂഢം

  1. നാ.
  2. കയറൽ, കയറ്റം
  3. (ജ്യോ.) ലഗ്നാധിപൻ എത്രാംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെനിന്ന് അത്രയും എണ്ണിയാൽ വരുന്നരാശി
  4. മോന്തായത്തിനു താഴെയുള്ള ഉത്തരം
  5. ഉയർച്ച
  6. ഉദയം
 3. ആറാട്ടം

  1. നാ.
  2. കുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക