1. ആരണ്യകൻ

    1. നാ.
    2. കിരാതൻ, വനവാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക