1. ആരതി1

  1. നാ.
  2. വിരാമം, നിറുത്തൽ
 2. ആരതി2

  1. നാ.
  2. ദീപാരാധന
 3. അരതി

  1. നാ.
  2. വെറുപ്പ്
  3. സന്തോഷമില്ലായ്മ, അതൃപ്തി
  4. രതിയില്ലായ്മ, ഭോഗാസക്തിയില്ലായ്മ
  5. അനാസ്ഥ, താത്പര്യമില്ലായ്മ
  6. പിത്തരോഗം
 4. ആരത്തി, ആലത്തി, ആലാത്തി

  1. നാ.
  2. ആരതി2
 5. കൈടഭവൈരി, -അരാതി

  1. നാ.
  2. കൈഭടൻറെ ശത്രു, മഹാവിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക