1. ആരബ്ധ

  1. നാ.
  2. ആരംഭിക്കപ്പെട്ട, തുടങ്ങിയ
 2. ആരബ്ധി

  1. നാ.
  2. ആരംഭം, ഉദ്യമം, തുടക്കം
 3. അർബുദി

  1. നാ.
  2. അർബുദമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക