1. ആരബ്ധി

    1. നാ.
    2. ആരംഭം, ഉദ്യമം, തുടക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക