1. ആരഭണം

    1. നാ.
    2. പിടിക്കൽ, കൈക്കലാക്കൽ
    3. കൈപ്പിടി
    4. തുടക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക